RO*530 - 50 mm

Technische Daten

Comfortkupplung. Spielfrei, gefedert, gedämpft

a = 50 mm DIN 74053, ECE R55-01 (Class D)

Lieferbare Ausführungen

ROE
(mm)

D (kN)
Dc (kN)
S (kg)
V (kN)

(kg)
ECE
RO530A60000 6 160 x 100 190 115 1000 50,0 54,0 010407
RO530B60000 6 160 x 100 190 115 1000 50,0 54,0 010407
a(mm) b(mm) c(mm) d(mm) e(mm) f(mm)
6 160,0 100,0 200,0 140,0 21,0 94,0
K (mm)
K (mm)
6 11-28 max. 28

RO*530 - 50 mm

Pos. Bemerkung ROE pro Satz
1 ROxxxAxxxx 71869A 1
1 ROxxxBxxxx 71869B 1
2 ROxxxAxxx0 71644A 1
2 ROxxxBxxx0 71644B 1
2 ROxxxAxxxC 50244 1
2 ROxxxBxxxC 70735 1
3 30269 1
4 47081 1
5 70925 1
6 53490 1
7 70850 1
7 70851 1
8 46111 1
9 RO xxxxxC 65693 1
9 RO xxxxx0 71331 1
10 RO xxxxxC 30358 1
10 RO xxxxx0 30486 1
11 25475 1
12 44159 1
13 70948 1
14 70939 1
15 70981 1
16 90291 1
17 59277 1
18 53467 1
19 65626 1
20 25479 1
21 30365 1
22 30364 1
24 59169 1
25 45133 1
Kit 04, 05, 06, 09 RO xxxxxC 71125 1

RO*530 - 50 mm

Comfortkupplung. Spielfrei, gefedert, gedämpft

PDF-Downloads


Montage- und Betriebsanleitungen
RO 530 06/2015
 
Reparaturanleitungen
RO 530 12/2003